e-Commerce/SMEs
Hot News: 'หนุน' อี-คอมเมิร์ซไทย แข็งแกร่ง
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
'หนุน' อี-คอมเมิร์ซไทย แข็งแกร่ง
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน และบริษัทเอกชน จะรวมตัวกันเป็น “ภาคีเครือข่ายอี-คอมเมิร์ซไทย” เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งระบบ และได้บรรลุข้อตกลง 7 ข้อ ในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจอี-คอมเมิร์ซไทยให้มีความเข้มแข็งและเป็นปึกแผ่น โดยข้อตกลงฯ ดังกล่าวประกอบด้วย 1) การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ โดยจะมีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านต่างๆ ให้คำปรึกษาแนะนำ และข้อมูลข่าวสารด้านการประกอบธุรกิจ รวมถึงเผยแพร่กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ เพื่อช่วยพัฒนาขีดความสามารถด้านการตลาดให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการแข่งขัน 2) ส่งเสริมการตลาดทั้งในรูปแบบของออฟไลน์และออนไลน์เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด ส่งเสริมการตลาด และช่องทางการจัดจำหน่าย ในการช่วยเหลือธุรกิจให้สามารถใช้ช่องทางการตลาดต่างๆ เพื่อส่งเสริมธุรกิจได้อย่างครบวงจร “3) ประชาสัมพันธ์ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ และจัดให้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเพื่อให้สามารถสร้างการรับรู้และเข้าถึงผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด 4) สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจด้วยกัน และระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับภาครัฐเพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ทำให้วงการอี-คอมเมิร์ซของไทยเกิดพลังที่แข็งแกร่ง 5) เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจอี-คอมเมิร์ซจากการพัฒนาของกระทรวงพาณิชย์ กับตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (e-Marketplace) ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ 6) การอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการอี-คอมเมิร์ซไทยที่ได้รับการพัฒนาจากกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานพันธมิตรให้สามารถพัฒนาระบบขนส่ง (Logistics) และระบบชำระเงิน (Payment) ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ 7) กิจกรรมอื่นๆ ที่จะเป็นการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการอี-คอมเมิร์ซของไทยให้มีความเข้มแข็ง”
หน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐที่เข้าร่วมประชุมหารือมีจำนวนทั้งสิ้น 26 หน่วยงาน ประกอบด้วย ภาคเอกชน : 1) ตลาดดอทคอม 2) บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 3) ไทยช้อป อีคอมเมิร์ซ 4) แอลเอ็นดับเบิ้ลยูช็อป 5) ซีแมนทิค ทัช (BentoWeb) 6) บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 7) นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ 8) บลู แอนด์ ไวท์ 9) อี-อินดัสทรี เน็ตเวิร์ค 10) เคทีซี โกบอล โลจีสติกส์ 11) ทูซีทูพี (ประเทศไทย) 12) ธ.กรุงเทพ 13) ธ.กสิกรไทย 14) ธ.ไทยพาณิชย์ ภาครัฐ : 15) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 16) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 17) กรมการค้าภายใน 18) กรมทรัพย์สินทางปัญญา 19) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 20) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) 21) กรมการพัฒนาชุมชน 22) สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 23) กระทรวงวัฒนธรรม 24) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) 25) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ 26) ไปรษณีย์ไทย

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com