Education/Health/Culture
Hot News: ติดตามความก้าวหน้า 'วัคซีนโควิด'//ชู 'ปัตตานีโมเดล' ต้นแบบป้องกันโควิดระลอกใหม่//เตือนภัยผู้สูบบุหรี่ระวังติดเชื้อ 'COVID -19' //'Manchester Global MBA' ช่วยผู้เรียนทั่วโลก //สพฐ.จัดสอบเว้นระยะห่าง20คน/ห้อง
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
ติดตามความก้าวหน้า 'วัคซีนโควิด'
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยภายหลังติดตามความก้าวหน้าวิจัยวัคซีนโควิด-19 ชนิดดีเอ็นเอ ที่บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา ว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนทดลองฉีดในหนู หากได้ผลดีจะเดินหน้าทดลองในลิงต่อไปและวิจัยในคน โดยหวังว่านักวิทยาศาสตร์ไทยและโรงงานผลิตวัคซีนของไทยจะฟันฝ่าทุกอย่างได้สำเร็จ ส่วนการจัดสรรงบประมาณการศึกษาวิจัยวัคซีน 5,000 ล้านบาท อยู่ระหว่างประชุมหารือจัดสรรงบประมาณในส่วนของ สธ.ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม เพื่อนำมาต่อสู่กับโรค โควิด ซึ่งไม่ต้องห่วงการใช้เงินในระบบสาธารณสุข เพราะตนเป็นคนขี้เหนียว ไม่ให้มีการนำเงินไปใช้สุรุ่ยสุร่าย แบบไม่ได้ประโยชน์ที่ชัดเจนอย่างแน่นอน และมีส่วนงบประมาณที่จัดสรรสำหรับการวิจัยวัคซีนแน่นอน รวมถึงการตอบแทนบุคลากรและ อสม. จะ เป็นการใช้งบประมาณคุ้มค่าประโยชน์ถึงประชาชน และผู้ต่อสู้กับโควิดให้มากที่สุด
นายวิฑูรย์ วงศ์หาญกุล ประธานกรรมการบริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด กล่าวว่า บริษัทได้ผลิต วัคซีนโควิด-19 ชนิดดีเอ็นเอ และฉีดทดลองในหนูแล้ว หากผลวิเคราะห์ในหนูพบว่าสร้างภูมิคุ้มกันได้ดี มาก ก็จะมีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา (อย.) ว่าจะสามารถทดลองในคนในระยะที่ 1 ได้เลยหรือไม่ และหากได้เริ่มวิจัยระยะที่ 1 แล้ว คาดว่าจะวิจัยในคนระยะที่ 2 และ 3 ในต้นปี 2564 หากผลการวิจัยเป็นไปตามเป้าที่วางไว้ทุกขั้นตอน แต่หากผลทดลองไม่ดี ก็จะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่

Go To Lead


ชู 'ปัตตานีโมเดล' ต้นแบบป้องกันโควิดระลอกใหม่
ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ปัตตานีโมเดลเป็นโครงการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและจังหวัดปัตตานีร่วมกันพัฒนาขึ้น เรียนรู้จากงานระบาดวิทยาชุมชนของปัตตานีในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา โดยใช้นวัตกรรมชุดตรวจแบบว่องไว Baiya Rapid Covid-19 IgM IgG Test Kit ผลงานของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ และบริษัทสตาร์ทอัพ จุฬาฯ 'ใบยา ไฟโตฟาร์ม’ นำร่องตรวจภูมิคุ้มกันให้ชาวปัตตานีเป้าหมายจำนวนหมื่นรายก่อนเปิดเมือง เพื่อเก็บข้อมูลจัดทำระบบ Big Data ระดับชุมชน นำมาใช้วางแนวทางสร้างนวัตกรรมเชิงป้องกันให้คนไทยตรวจทั้งประเทศเพื่อให้ทราบสภาวะการติดเชื้อโควิด-19 รองรับการระบาดระลอกต่อไปที่อาจเกิดขึ้นได้ทัน และเป็นข้อมูลในระยะยาวให้รัฐใช้วางแนวทางการบริหารจัดการ
"ชุดตรวจ Baiya Rapid COVID-19 Test เป็นการตรวจภูมิคุ้มกันในร่างกายจากผลเลือด เป็นการนำชุดทดสอบนี้ไปรับใช้สังคมที่จังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการเดินทางเข้าออกจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ทางคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ จึงได้ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจทำให้ในวันนี้ปัตตานีไม่มีผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่กว่า 40 วันแล้ว แสดงให้เห็นว่าการรับมือโควิด-19 อย่างเป็นระบบ มีข้อมูลชุดความรู้ที่ชัดเจน โมเดลจากปัตตานีสามารถขยายผลสู่จังหวัดอื่นๆ ที่มีความพร้อมหากมีการระบาดของโควิด-19 ในระลอกต่อไป เพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวอิตตามปกติได้เร็วที่สุด” ศ.ดร.บัณฑิต กล่าว

Go To Lead


เตือนภัยผู้สูบบุหรี่ระวังติดเชื้อ 'COVID -19'
นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สถานการณ์การสูบบุหรี่ในปัจจุบันเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ พบจำนวนผู้สูบบุหรี่ทั่วโลกเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.68 พันล้านคน อัตราการเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่เพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านคน วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งในปี 2563 ประเทศไทยและทั่วโลกประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในผู้ที่มีประวัติการสูบบุหรี่จะมีอาการรุนแรงกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 14 เท่า จะเกิดปอดอักเสบอย่างรุนแรงและเสียชีวิตได้ การสูบบุหรี่เป็นการทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำให้กระบวนการกำจัดสิ่งแปลกปลอมและเชื้อโรคที่หลุดเข้ามาที่ปอดแย่ลง เซลล์ปอดเกิดการอักเสบสะสมเรื้อรัง ทำให้สิ่งแปลกปลอมและเชื้อโรคเข้าสู่ปอดได้ง่ายขึ้น จึงได้มีการกำหนดประเด็นการรณรงค์ว่า “ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง” #เลิกสูบลดเสี่ยง
นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวเพิ่มเติม ย้ำเตือนกลุ่มผู้สูบบุหรี่รักษาสุขภาพตนเองไม่เพิ่มความเสี่ยงในการรับเชื้อ ใช้วิถีชีวิตแบบใหม่ หรือเลิกสูบบุหรี่เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรงหากติดเชื้อ ซึ่งการเลิกบุหรี่มีหลายวิธีขึ้นอยู่กับระดับการติดนิโคตินและความตั้งใจที่จะเลิกมีทั้งการรักษาด้วยบุคลากรวิชาชีพสุขภาพ โดยให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลร่วมกับใช้ยาช่วยเลิกบุหรี่ เช่น หมากฝรั่งนิโคติน แผ่นแปะนิโคติน ยารับประทาน สมุนไพรและทางเลือกอื่นๆ ในส่วนผู้ที่ติดบุหรี่ที่มีระดับการติดนิโคตินต่ำ สามารถเลิกได้ด้วยตนเอง เช่น การหักดิบ ออกกำลังกาย ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ดื่มน้ำ อมมะนาว เป็นต้น หากประสบปัญหาเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่ สายด่วนยาเสพติด 1165 หรือที่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ จังหวัดปทุมธานี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.pmindat.go.th

Go To Lead


'Manchester Global MBA' ช่วยผู้เรียนทั่วโลก
Manchester Global MBAหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ เดินหน้าเติมเต็มพันธกิจที่มีต่อผู้เรียนทั่วโลกด้วยการเรียนแบบเสมือนจริงเต็มรูปแบบ นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อต้นเดือนมกราคม คลาสเรียนแบบต่อหน้าทั้งหมดได้ปรับเปลี่ยนเป็นการเรียนออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงรวมทั้งปกป้องผู้เรียนและเจ้าหน้าที่ของสถาบัน เดิมทีหลักสูตร Global MBA ใช้เทคนิคการเรียนแบบผสมผสานระหว่างการเรียนต่อหน้าและการเรียนแบบเสมือนจริงอยู่แล้ว และการเรียนแบบเสมือนจริงได้ถูกนำมาใช้อย่างเข้มข้นมากขึ้นเพื่อรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ด้วยเหตุนี้ ทุกคลาสและเวิร์กช็อปจึงมีการถ่ายทอดสดเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการมีปฏิสัมพันธ์กัน แทนที่จะเป็นการบันทึกการสอนไว้ล่วงหน้า และผู้เรียนยังสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามปกติภายในเวลาสองปี
เชอร์รี่ ฝู ผู้อำนวยการ The University of Manchester China Centre กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการเรียนในรูปแบบเดิม แต่โชคดีที่มหาวิทยาลัยของเราสนับสนุนวิธีการที่เปิดกว้างและทันสมัยในการแก้ปัญหามาโดยตลอด นับตั้งแต่ก่อตั้ง Alliance Manchester Business School สาขาต่างประเทศในปี 2539 มีผู้เรียนกว่า 10,000 คนที่สำเร็จหลักสูตร Manchester Global MBA ทั้งที่หลายคนไม่เคยมาที่เมืองแมนเชสเตอร์เลย เพราะเทคโนโลยีสามารถเรียนได้จากทุกที่ทั่วโลก
"หลักสูตร Global MBA จะดำเนินต่อไปตามตาราง เราสามารถจัดเวิร์กช็อปและคอร์สต่าง ๆ ผ่านการเรียนเสมือนจริงทางออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์กัน ผู้สอนมากประสบการณ์และทีมงานสนับสนุนของเราสามารถผสมผสานเครื่องมือและวิธีการเรียนออนไลน์ได้อย่างคล่องแคล่วและรวดเร็ว เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนต่อไปได้อย่างราบรื่น ดิฉันรู้สึกภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้นำในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้ ในการเตรียมเปิดคลาส MBA ในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ ได้จัดการสัมมนาออนไลน์แบบอินเทอร์แอคทีฟ เพื่อแจกแจงรายละเอียดว่าทางมหาวิทยาลัยปรับตัวอย่างไร และเน้นย้ำให้ผู้เรียนคิดทบทวนว่าโลกเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างหลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 "โรคระบาดคือบททดสอบการเรียนและการสื่อสารแบบเดิม ๆ ผู้ที่สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วคือผู้นำอย่างแท้จริง และโลกต้องการพวกเขามากที่สุด" ผู้อำนวยการ กล่าว

Go To Lead


สพฐ.จัดสอบเว้นระยะห่าง20คน/ห้อง
นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่ สพฐ.ได้กำหนดปฏิทินการจัดสอบเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และ 4 ในวันที่ 6 และ 7 มิถุนายนนี้ และหลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) ได้เห็นชอบให้มีการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนได้ สพฐ.ได้แจ้งให้สถานศึกษาที่จะจัดสอบได้เตรียมความพร้อมดำเนินการตามวิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) หากใช้ห้องเรียน ให้จัดห้องไม่เกินห้องละ 20 คน หรือหากใช้อาคารอเนกประสงค์ เช่น ห้องประชุมใหญ่ ให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5-2 เมตร ทั้งกำหนดแผนผังอาคารสอบแบ่งตามกลุ่มสาระวิชาอย่างชัดเจน และแจ้งให้ผู้ปกครองทราบก่อนวันสอบคัดเลือก เพื่อนำนักเรียนมาสอบตามอาคารที่กำหนด และให้ผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนเข้าสอบรออยู่ภายนอกโรงเรียน หรือสถานที่จัดสอบตามที่โรงเรียนจัดให้
ส่วนการเตรียมสถานที่จะต้องดำเนินการภายใต้แนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการเตรียมห้องสอบหรือสนามสอบรอง สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเดินทางมาสอบยังสนามสอบหลักได้ ที่สำคัญให้โรงเรียนดำเนินการสอบคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในครึ่งวัน และผู้สอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ก่อนเข้าห้องสอบมีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสอบ จัดอุปกรณ์ล้างมือ หรือจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างมือทุกจุดทางเข้า มีการทำความสะอาดพื้นที่ที่นักเรียนต้องใช้สอบและใช้ร่วม กันด้วยน้ำยาถูพื้นที่สามารถทำลาย เชื้อไวรัสได้ หรือเช็ดด้วยแอลกอ ฮอล์ที่สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้ จัดห้องสอบคัดแยกนักเรียนที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง ให้ประสานโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณ สุขในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อดูแลส่งต่อ

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com