Politics/City
Hot News: 'ดัน'ครม.เห็นชอบ โครงการประกันรายได้
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
'ดัน'ครม.เห็นชอบ โครงการประกันรายได้
นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ได้หารือในประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการมันสำปะหลัง คณะกรรมการจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ได้เห็นชอบ โครงการประกันรายได้สินค้าทั้ง 2 ชนิด โดยมันสำปะหลัง จะประกันรายได้ที่หัวมันสำปะหลังสด เชื้อแป้ง 25% ในพื้นที่เพาะปลูกทั่วประเทศ กำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 ที่กิโลกรัมละ 2.50 บาท ไม่เกิน ครัวเรือนละ 100 ตัน เกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินส่วนต่าง ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมการเกษตร หลังจากปลูกมันสำปะหลังไปแล้ว 15 วันเริ่มตั้งแต่ เดือน เม.ย. 2563- มี.ค. 2564 ซึ่งจะจ่ายเงินครั้งแรกในวันที่ 1 ธ.ค. 2563 และจ่ายต่อไปทุกวันที่ 1 ของเดือน โดยได้ให้คณะอนุกรรมการกำกับดุแลและกำหนดเกณฑ์อ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียด วิธีการกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง
โครงการดังกล่าวคาดว่าจะใช้งบดำเนินการทั้งสิ้น 9.7 พันล้านบาท แยกเป็นใช้แหล่งเงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 9.5 ล้านบาท เพื่อชดเชยส่วนต่างระหว่างเป้าหมายราคาอ้างอิง และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของ ธ.ก.ส. วงเงิน 219 ล้านบาทเพื่อชดเชยต้นทุนในอัตราเงินฝากประจำ 12 เดือน ของ ธ.ก.ส. 215 ล้านบาท และค่าบริหารจัดการรายละ 7 บาทเป็น 3.6 ล้านบาท

Go To Lead


ยานนาวา 'ส่ง'จิตอาสาลงพื้นที่รณรงค์ป้องกันยุงลาย
นายปรีชา ใจงาม ผู้อำนวยการเขตยานนาวา แจ้งว่า สำนักงานเขตยานนาวา ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ อสส. และประชาชนจิตอาสา กำหนดแผนลงพื้นที่วัดดอกไม้ และชุมชนตรงข้ามวัดดอกไม้ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุง วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยยึดหลัก 3 เก็บ ได้แก่ เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่ง เพื่อไม่ให้ยุงมาเกาะพัก เก็บขยะ ภาชนะ ที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เก็บน้ำให้มิดชิด ปิดฝาภาชนะหรือภาชนะที่ไม่ได้ปิดฝาให้ปล่อยน้ำทิ้งหรือเลี้ยงปลาที่กินลูกน้ำ เพื่อป้องกัน 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคปวดข้อยุงลาย รวมถึงสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกยุงลาย ใส่ทรายเคลือบสารเคมีในภาชนะที่มีน้ำขัง แจกเอกสารแนะนำการป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออกและลดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรค
สามารถแจ้งข้อมูลพบแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล โทร. 0 2294 2397 ในวัน และเวลาราชการ โดยเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่สำรวจแนะนำการป้องกันการกำจัดลูกน้ำยุงลาย หรือดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายต่อไป

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com