Politics/City
Hot News: สุพจน์ 'โดน' ปปช.ไล่บี้เรียกรับสินบน
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
สุพจน์ 'โดน' ปปช.ไล่บี้เรียกรับสินบน
ความคืบหน้า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มีมติชี้มูลความผิด นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวง กรณีเรียกรับทรัพย์สินจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดนายสุพจน์ คดีจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบ และกรณีร่ำรวยผิดปกติ ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาไปแล้ว โดยหลักฐานสำคัญที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดนายสุพจน์ กรณีเรียกรับทรัพย์สิน คือ การได้มาของรถโฟล์คสวาเกน มูลค่า 3 ล้านบาท ที่ นางนฤมล ทรัพย์ล้อม ภรรยานายสุพจน์ อ้างว่า เป็นรถที่นักธุรกิจรายหนึ่งมอบให้เป็นค่าตอบแทนที่ช่วยเหลืองานสอนเด็กและเผยแผ่ศาสนา ทั้งนี้ จากการไต่สวนข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า รถคันดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของนายสุพจน์ในชื่อบุคคลอื่น และเป็นทรัพย์สินที่ต้องแสดงในรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
คณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาแล้วเห็นว่า นายสุพจน์ มีมูลความผิดทางอาญาตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 103 มาตรา 103/1 และมาตรา 122 ประกอบ พ.ร.บ.ป.ป.ช.พ.ศ.2561 มาตรา 912 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 85 (4) และได้ส่งสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัย และไปยังอัยการสูงสุด (อสส.) เพื่อดำเนินคดีอาญาตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

Go To Lead


'ย้ำ' คนรุ่นใหม่รักชาติ
นายภูมิธรรม เวชยชัย สมาชิกพรรคเพื่อไทย(พท.) เปิดเผยว่า กรณีผบ.ทบ.ระบุการโฆษณาชวนเชื่อของพรรคการเมืองบางพรรคและคนรุ่นใหม่ในสังคมไทยว่า ฟังความคิดเห็นท่าน ผบ.ทบ.แล้วมีความกังวลใจอยาก แสดงความเห็นในเรื่องที่ท่านได้กล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็นในการมองปัญหาโดยหวังว่าจะเป็นอีกส่วนที่ช่วยไม่ให้วิธีการมองปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยไปไกลเกินกว่าที่ควรจะเป็น หัวใจของการแก้ไขความขัดแย้งและความเห็นต่างในสังคม คือ การคิดบวกหลีกเลี่ยงการพูดและการกระทำที่จะนำไปสู่ความไม่เข้าใจหรือความแตกแยก ไม่อยากเห็นเจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้รับผิดชอบฝ่าย ความมั่นคง มองมิติเรื่องความมั่นคงในมุมมองแบบเก่า
เชื่อมั่นคนไทยทุกคนหรือทุกฝ่ายต่างมีความรักและความปรารถนาดีต่อประเทศและสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคน เราต่างปรารถนาอยากเห็น ประเทศเจริญก้าวหน้า อยากเห็นชีวิตของประชาชนได้รับการดูแลทุกด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและเราอยากเห็นสิทธิเสรีภาพของพวกเราทุกคนได้รับการคุ้มครองและดูแล เราอยากเห็นประเทศเรามีหลักนิติรัฐ นิติธรรม ที่เคร่งครัดและได้รับการดูแลอย่างเตร่งครัด ตรงไปตรงมาและมีความเที่ยงธรรม เราล้วนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง ในทางที่ดียิ่งๆขึ้น และอยากเห็นการปฏิรูปในทุกๆหลากหลายมิติ เราอยากเห็นการปฏิรป กองทัพที่เป็กองทัพที่ไม่ต้องใหญ่โต เทอะทะ แต่เป็นกองทัพที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและคล่องตัว ถ้าเรามองพลังของคนรุ่นใหม่ๆอย่างเข้าใจ จะยิ่งทำให้เราสามารถนำพลังด้านบวกของกลุ่มคนเหล่านี้มาเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาสังคมได้ดีขึ้น คนหนุ่มสาวคือพลังแห่งอนาคต พลังของการขับเคลื่อนไปข้างหน้าของทุกสังคม อย่าทำให้ความเข้าใจต่อกลุ่มคนเหล่านี้ที่ผิดแปลกไปจากความเป็นจริงเกิดขึ้นเพราะจะกลายเป็นการเดินนโยบายที่ผิดพลาดทำให้พลังที่ควรส่งเสริมสังคมกลายเป็นพลังที่ลดทอนศักยภาพของสังคม หันหน้ามาร่วมมือกัน คิดบวก คิดเพื่อประเทศ คิดเพื่อประชาชน มุ่งหวัง ที่จะแสวงหาความร่วมมือมากกว่าทำลายกัน แล้วความเชื่อมั่นจะกลับคืนมาสู่สังคมไทย ประเทศไทยจะเดินหน้าต่อไปได้อีกไกล

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com