Greennist
Hot News: 'หนุน' ความร่วมมือด้านมนุษยธรรม
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English

'หนุน' ความร่วมมือด้านมนุษยธรรม
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในฐานะผู้แทนคณะมนตรี APTERR (Council Member) ของประเทศไทย ถึงการร่วมประชุมคณะมนตรีขององค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 6 (The 6th ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) Council) ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2561 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งประกอบด้วยคณะมนตรีจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศบวกสาม ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี
การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 พร้อมหารือเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณสำหรับปี 2561 ของสำนักเลขานุการ APTERR ตลอดจนพิจารณาประเด็นอื่นๆ ที่อยู่ในอำนาจของคณะมนตรี APTERR รวมทั้งประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการพิจารณาพิธีสารเพื่อแก้ไขเอกสารแนบ 2 ของความตกลง APTERR ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริจาคเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินการของสำนักเลขานุการ APTERR ในช่วง 5 ปีข้างหน้า (ปี 2561 – 2565) สำหรับไทยจะบริจาคเงินเพื่อการดำเนินงานในอัตราปีละ 8,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเนื่องไปอีก 5 ปี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการ APTERR ให้สามารถดำเนินการได้ต่อเนื่องอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยภายหลังจากที่ประเทศสมาชิก APTERR ได้ให้ความเห็นชอบแบบฉันทามติแล้ว สำนักเลขาธิการอาเซียนจะนำร่างพิธีสารฯ แจ้งต่อเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเกษตรและป่าไม้อาเซียนบวกสาม (SOM-AMAF+3) ให้ความเห็นชอบ โดยคาดว่าจะมีการลงนามในพิธีสารฯ ดังกล่าว โดยรัฐมนตรีอาเซียนบวกสามด้านเกษตรและป่าไม้ทั้ง 13 ประเทศ ในช่วงการประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตรและป่าไม้อาเซียนบวกสาม ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ประเทศเวียดนาม ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้
การดำเนินงาน APTERR ที่ผ่านมาของประเทศไทย ในฐานะการเป็นประเทศเจ้าภาพ (Host Country) ที่จัดตั้งสำนักงานเลขานุการ APTERR ได้ให้การสนับสนุนสถานที่ทำการ ณ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และส่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรไปช่วยปฏิบัติงาน ณ สำนักเลขานุการฯ และดำเนินการตามกฎหมายในประเทศเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอของไทย ที่ได้ตรา “พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการ APTERR” เพื่อให้สำนักเลขานุการฯ มีสภาพบุคคลในประเทศที่ตั้ง และได้รับสิทธิพิเศษและการอำนวยความสะดวกตามกฎหมายของประเทศไทยนอกจากนี้ ไทยได้ร่วมให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิก APTERR ด้วยการบริจาคข้าวเมื่อเกิดภัยพิบัติและขาดแคลน โดยเฉพาะในช่วงการเกิดพายุไห่เยี่ยนในประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อปี 2557 ซึ่งไทยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแก่ฟิลิปปินส์ จำนวน 5,000 ตัน ขณะเดียวกันไทยยังได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรดังกล่าวในคราวประสบเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ ปี 2554 ด้วยเช่นกัน ซึ่งประเทศญี่ปุ่นได้บริจาคข้าวผ่าน APTERR เป็นจำนวนเงิน 50,000 เหรียญสหรัฐฯ เพื่อซื้อข้าวของประเทศไทยจำนวน 50 ตัน และข้าวบรรจุกระป๋อง จำนวน 31,000 กระป๋อง ซึ่งนับเป็นการส่งเสริมบทบาทของการประสานให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมร่วมกัน

Go To Lead


ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 'บุก'ตลาดปลาย เม.ย.
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ปีการผลิต 2560/61 ของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งโครงการดังกล่าว มีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอกับความต้องการ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 ทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง ระยะเวลาดำเนินการตุลาคม 2560 – เมษายน 2561 รวม 31 จังหวัดทั่วประเทศ พื้นที่ 0.7 ล้านไร่ เกษตรกร 47,800 ราย ในเขตชลประทานหรือใกล้แหล่งน้ำ ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา บูรณาการความช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกร สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินโครงการในพื้นที่ 16 อำเภอ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 3,500 ราย พื้นที่เป้าหมาย 22,000 ไร่ โดยปีนี้พบว่า พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มจากปีที่แล้ว ร้อยละ 83 ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าใจ ในโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา รวมทั้งแสดงผลสำเร็จของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เพื่อเป็นข้อมูลให้เกษตรกรตัดสินใจปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าวนาปรัง
นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 (สศท.11) กล่าวเสริมว่า จากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 ในจังหวัดอุบลราชธานี ขณะนี้อยู่ในช่วงออกผลและฝักเริ่มแก่ โดยผลผลิตจะออกสู่ตลาดปลายเดือนเมษายนนี้ คาดว่าผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 759 กก./ไร่ (ณ ความชื้น 14.5%) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จะสามารถได้รับผลตอบแทน (กำไร) จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่น้อยกว่าไร่ละ 1,000 บาท หรือได้กำไรมากกว่าการปลูกข้าวรอบ 2 ไม่น้อยกว่าไร่ละ 500 บาท และในส่วนของช่องทางการตลาด เกษตรกรยังมีการทำ MOU กับภาคเอกชน บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จำกัด ในราคาประกันเริ่มต้น 8 บาท/กก. แต่ทั้งนี้ ขึ้นกับราคาตลาดในปัจจุบันด้วยเช่นกัน ซึ่ง สศท.11 จะดำเนินการติดตามสถานการณ์การผลิตอีกครั้งภายหลังการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นและรายงานให้ทราบในระยะต่อไป

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com