Greennist
Hot News: ทุเรียน 3 จ.ชายแดนใต้ 'ขาย'ส.ค.-ก.ย.
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English

ทุเรียน 3 จ.ชายแดนใต้ 'ขาย'ส.ค.-ก.ย.
นายสุธรรม ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา (สศท.9) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงปริมาณผลผลิตทุเรียนของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ปี 2562 (ข้อมูล ณ 7 พฤษภาคม 2562 การประชุมคณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้) พบว่า เนื้อที่ยืนต้น รวม 3 จังหวัด มีจำนวน 107,685 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 14 เนื้อที่ให้ผล มีจำนวน 80,786 ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 ปริมาณผลผลิตรวม 62,980 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 โดยผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล อยู่ที่ 780 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 20 เนื้อที่ยืนต้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาของทุเรียนช่วง 3 ปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี จากความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะผู้บริโภคจากจีนมีความต้องการทุเรียนจากไทย ส่งผลให้เกษตรกรปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นโดยปลูกแทนพืชอื่น เช่น ยางพารา เงาะ ลองกอง และหันมาดูแลรักษาเป็นอย่างดีเพื่อให้ได้ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ทุเรียนที่ปลูกในปี 2557 เริ่มให้ผล ปริมาณผลผลิตรวมจึงเพิ่มขึ้น ปริมาณผลผลิตทุเรียนทั้ง 3 จังหวัด พบว่า ยะลาให้ผลผลิตมากที่สุดรวม 41,507 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 นราธิวาส 17,371 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 และปัตตานี 4,102 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 โดยผลผลิตในฤดูเริ่มออกตลาดมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม และจะออกสู่ตลาดมากช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2562 (คิดเป็นร้อยละ 79 ของผลผลิต 3 จังหวัดภาคใต้) ทั้งนี้ จากการติดตามราคาทุเรียนที่เกษตรกรขายได้ ณ ราคาไร่นา ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งทุเรียนเริ่มออกสู่ตลาด พบว่า ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่ 70 - 80 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 24
สำหรับการบริหารจัดการผลไม้ในปี 2562 ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายวางแนวทางบริหารจัดการผลไม้ให้แต่ละจังหวัดรับผิดชอบในพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จด้วยตัวเอง โดยมีคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน โดยมีพาณิชย์จังหวัดเป็นเลขานุการ อย่างไรก็ตาม เกษตรกรในพื้นที่ควรจะต้องเน้นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนดของทุเรียน เนื่องจากคู่แข่งอย่างมาเลเซียจะเข้ามามีส่วนแบ่งการตลาดของประเทศไทยที่ส่งออกไปประเทศจีน ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ได้มีการบังคับใช้กฎระเบียบการส่งออกไม้ผลของไทยไปต่างประเทศอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะทุเรียนและมังคุดไปประเทศจีน ซึ่งทางโรงคัดบรรจุ (ล้ง) ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ขณะที่สวนผลไม้ที่ปลูกต้องผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ดังนั้น เกษตรกรและผู้ประกอบการจึงต้องรักษาคุณภาพผลผลิต ปฏิบัติตามกฎระเบียบมาตรฐานของประเทศคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ไม่จำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ และระมัดระวังการตัดทุเรียนอ่อน ซึ่งนอกจากผิดกฎหมายผู้บริโภค เข้าข่ายหลอกลวง มีโทษทั้งจำทั้งปรับแล้ว ยังส่งผลต่อเสถียรภาพราคาและความเชื่อมั่นทุเรียนไทยในระยะยาวอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านที่สนใจข้อมูลการผลิตและการตลาดสถานการณ์ทุเรียนใน 3 จังหวัดภาคใต้ สามารถสอบถามได้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา โทร. 074 312 996 หรือ อีเมล zone9@oae.go.th

Go To Lead


A Farm Mart ขายออนไลน์
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยวว่า “A Farm Mart”เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) ผู้ประกอบการ SMEs เกษตร และวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ ผ่านระบบ e-Market PlacePlatformเป็นการสร้างโอกาสและสนับสนุนช่องทางการตลาดยุคใหม่ ภายใต้สโลแกน “A Farm Mart เชื่อมโยงสินค้า คุณภาพจากชุมชน ส่งตรงถึงมือคุณ ทุก ๆ คลิก สร้างเศรษฐกิจชุมชน”ธ.ก.ส. มีนโยบายในการเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรไทย โดยขับเคลื่อน ต่อยอด และยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านการสร้างอาชีพ ขยายตลาด เพิ่มรายได้ของเกษตรกรล่าสุดได้สนับสนุนการจัดทำระบบการซื้อขายสินค้าทางออนไลน์ (e-Market PlacePlatform) ในชื่อA Farm Martโดยมี บริษัท ไทยธุรกิจเกษตร จำกัด (TABCO) และบริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด (ITG) ร่วมดำเนินการในนามITABCO ทำหน้าที่ให้บริการดูแลระบบดังกล่าวซึ่งจะทำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการเกษตรได้รับความเป็นธรรมในการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
ปัจจุบันมีสินค้าที่นำมาจำหน่ายในระบบกว่า 1,500 รายการ จากผู้ประกอบการกว่า 300 ราย แบ่งเป็นสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัยผลิตผลทางการเกษตรพันธุ์พืชผลิตภัณฑ์ชุมชน ของดี 77 จังหวัด บริการด้านการเกษตรและชุมชนท่องเที่ยว ตัวอย่างสินค้าที่น่าสนใจ เช่น น้ำเชื่อมหญ้าหวานตราบ้านกะสวน หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ ตรา PARATOผ้าลายกาบบัวข้าวหอมสร้อยศรี ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถั่งเฉ้าลำพูน ชาใบข้าวหอมมะลิ กาแฟสดคั่วบด เสื้อกางเกงผ้าทอมือไทพิมาน กิ่งพันธุ์ต้นลิ้นจี่พันธุ์นครพนม 1 ทุเรียนหมอนทองดินภูเขาไฟ เป็นต้นโดยตั้งเป้ายอดซื้อขาย 150 ล้านบาท ภายในปีนี้

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com