ITC/Sciences
Hot News: Thailand Online Mega Sale 2016 // ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เปิดตัว บริการไซเบอร์ อัพเดต // เวสเทิร์น ดิจิตอล เปิดตัวโซลิตสเตทไดร์ฟ
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
Thailand Online Mega Sale 2016
ทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ กระทรวงดีอี เปิดเผยว่า จากบทบาทเดิมของกระทรวงไอซีทีที่ทำหน้าที่กำกับและควบคุมให้นำระบบไอซีทีมาใช้ในการเสริมศักยภาพของประเทศ วันนี้เราก้าวไปสู่การการกำกับและส่งเสริมให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมโดยการนำระบบดิจิทัลมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมไปถึงการเพิ่มบทบาทการเสนอนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งต้องบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน ประชาชน และองค์กรต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้นหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มแข็ง การส่งเสริมให้เกิดการไหลเวียนของธุรกรรมออนไลน์นับว่าเป็นตัววัดความสำเร็จได้ในระดับหนึ่ง บทบาทที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้พยายามผลักดันให้เกิดขึ้นมาในการช่วยกระตุ้นให้เกิดการประกอบอาชีพค้าขายออนไลน์ ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยปรับตัวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะเป็นย่างก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติต่อไป งาน Thailand Online Mega Sale 2016 เพิ่งจบไปนั้นเป็นอีกปรากฏการณ์สำคัญของการบูรณาการทุกภาคส่วน ให้สังคมตื่นตัวและมีประสบการณ์ในอีคอมเมิร์ซ จากการจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมชมเว็บไซต์งานฯ ร่วม 5 แสนคน สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 355 ล้านบาท ถือว่ามีส่วนสำคัญในการสนับสนุน การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ตลอดจนมุ่งพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ผู้ใช้งานเกิดความเชื่อมั่น ยกระดับผู้ประกอบการทั้งรายเก่าและรายใหม่ให้เข้าสู่ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ เพิ่มความเชื่อมั่นในการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคงปลอดภัย
สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า เอ็ตด้า มีนโยบายที่จะผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างจริงจัง เราจึงได้ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์ และ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย พร้อมด้วยพันธมิตรภาครัฐ และเอกชน ในการจัดงาน Thailand Online Mega Sale 2016 “Raining Sales Fever : ลดเวอร์! ท้าหน้าฝน ที่ปิดฉากได้อย่างสวยงาม โดยงานจัดเพียง 9 วันเท่านั้น แต่ทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนให้ประเทศได้กว่า 355 ล้านบาท นับเป็นความสำเร็จมากกว่าปีที่ผ่านๆ มา สอดคล้องกับผลการสำรวจของเอ็ตด้า ที่พบว่ามูลค่าอีคอมเมิร์ซไทย ใน ปี 2558 มีมูลค่ากว่า 2.24 ล้านล้านบาท และคาดการณ์จะเติบโตอีก 12.42 % ในปี 2559 นี้ หรือประมาณ 2.52 ล้านบาท ซึ่งจากความสำเร็จในการจัดงานครั้งนี้ จากความร่วมมือของภาคเอกชน ภาครัฐ และที่สำคัญที่สุดคือจากผู้ประกอบการที่เล็งเห็นความสำคัญของนโยบายภาครัฐในการมุ่งขับเคลื่อน ประเทศด้วยนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล และให้ความร่วมมือด้วยการผนึกกำลังสร้างความเชื่อมั่นให้นักช้อป รวมถึงการนำสินค้าที่มีคุณภาพมาลดราคาสร้างความคึกคักให้ตลาดอีคอมเมิร์ซ เอ็ตด้ามั่นใจว่า จากความร่วมมือของหลายฝ่ายดั่งที่ได้กล่าวมา ในปีหน้าพวกเราจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในส่วนของอีคอมเมิร์ซให้คึกคักไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านี้แน่นอน
ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เอ็ตด้า เผยว่า มหกรรมลดราคาสินค้าและบริการทางออนไลน์ “Thailand Online Mega Sale 2016 จัดขึ้นในวันที่ 1 – 9 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับที่ดีเกินความคาดหมาย ทั้งจากพันธมิตร ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ และผู้บริโภค โดยในปีนี้นักช้อปตัวยงยังคงเป็นนักช้อปเพศหญิงซึ่งมีสัดส่วนการช้อปปิ้ง ถึง 61% ผู้ชาย 38% สำหรับช่วงอายุนักช้อปในงานนี้ที่มาแรงอันดับ 1 คืออายุ 20-29 ปี ถึง 44% รองลงมาคือช่วงอายุ 30 -39 ปี 30% แม้แต่วัยช่วงชั้น 40-49 ปี ก็มีสัดส่วนถึง 14% สำหรับสินค้าที่นิยมซื้อมากที่สุดคือ สินค้าสุขภาพ และความงาม สัดส่วนการช้อปถึง 41% ขณะที่สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต (ปีที่แล้วติดอันดับ 1) และสินค้าแฟชั่น มีผู้ช้อป 29% เท่ากัน ตามมาด้วย กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ 20% หากพิจารณาในด้านมูลค่าการจับจ่ายเฉลี่ยสูงสุด จะเป็นกลุ่มสินค้า โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตโดยมีมูลค่าฉลี่ย 7,176 บาท/คน รองลงมาคือ กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพมูลค่าเฉลี่ย 7,156 บาท/คน โดยเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินค้า นอกจาก 2 อันดับแรก คือ ราคาและโปรโมชั่นที่ดึงดูด และ สินค้าที่ตอบสนองความต้องการ เป็นเหตุผลหลักแล้ว ความเชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยในการชำระสินค้ายังเป็นปัจจัยสำคัญอันดับ 3 ซึ่งในปีนี้ช่องทางการชำระเงิน 3 อันดับแรกพบว่ามีการซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิตมากที่สุด 37% การโอนเงินผ่านธนาคาร 29% การโอนเงินออนไลน์ 18% และในมุมของการตลาดออนไลน์ เฟซบุ๊ค ยังคงเป็นสื่อที่เข้าถึงผู้บริโภคไทยมากที่สุด พบว่า 78 % รับรู้ข่าวสารของงานผ่านเฟซบุ๊ค
งาน Thailand Online Mega Sale 2016 นับการเป็นการรวมตัวกันของหลายฝ่ายที่มีวิสัยทัศน์และจุดร่วมเดียวกันคือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยให้เติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระตุ้นตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศให้คึกคัก ตามนโยบายหลักของชาติ แม้ว่าเม็ดเงิน 355 ล้าน สำหรับงานนี้ จะไม่ใช่ตัวเลขที่สูงมากนัก แต่ถือว่าเป็นตัวเลขเป้าหมายที่เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกฝ่ายทั้งรัฐและเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการทั้งรายเก่าและรายใหม่ในครั้งต่อๆ ไป

Go To Lead


ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เปิดตัว บริการไซเบอร์ อัพเดต
ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการจัดการพลังงานและระบบออโตเมชั่น เปิดตัวบริการด้านการปกป้องแบบใหม่เพื่อความปลอดภัยบนไซเบอร์ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าในอุตสาหกรรมบริหารจัดการและรักษาความปลอดภัยโรงงานที่มีการเชื่อมต่อการทำงาน โดยบริการไซเบอร์ อัพเดต (Cyber Update Service) จะดำเนินการแจกจ่ายแพตช์ระบบปฏิบัติการที่ได้คุณภาพ รวมถึงระบบปกป้องเอ็นด์พอยท์ของชไนเดอร์ อิเล็คทริคให้กับลูกค้าแบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการใช้แพตช์และซอฟต์แวร์อัพเดตที่ไม่ถูกต้อง อีกทั้งยังช่วยกำจัดแหล่งข้อมูลที่อาจจะไม่ปลอดภัย เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อโรงงานและการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากบริการดังกล่าว ช่วยปรับปรุงเรื่องของอัพไทม์ และอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูล (throughput) รวมถึงเรื่องความปลอดภัยของสินทรัพย์และบุคคลากรในโรงงานได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการนำเสนอจึงช่วยให้มั่นใจในเรื่องของการวัดและประเมินผลกระทบในแง่ของประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือของโรงงานได้จริง ช่วยให้ผู้บริหาร ผู้จัดการและฝ่ายปฏิบัติการเพิ่มผลกำไรจากการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี
“การที่ไม่ได้ลงแพตช์ของอุตสาหกรรมที่ถูกต้องตามที่มีให้ หรือลงแพตช์ผิด ก็จะทำให้ระบบงานและการดำเนินงานของลูกค้าต้องตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการโดนโจมตีบนไซเบอร์” มร.เดวิด ออกาซ รองประธานอาวุโส ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ชไนเดอร์ อิเล็คทริค กล่าว “บริการ ไซเบอร์ อัพเดต ของเรา ให้แนวทางที่ปลอดภัยสำหรับลูกค้าในการดาวน์โหลดแพตช์ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ที่ได้คุณภาพและผ่านการทดสอบแล้ว รวมถึงอัพเดตแอนตี้ไวรัส จากนั้นก็จะทำการติดตั้งแพตช์บนระบบความปลอดภัยและระบบควบคุมอย่างรวดเร็ว บนสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เนื่องจากบริการเหล่านี้สามารถลดความสี่ยงให้กับระบบงาน จึงช่วยให้ลูกค้าดำเนินงานได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็ช่วยลดระยะเวลาดาวน์ไทม์และไม่รบกวนการดำเนินธุรกิจในส่วนอื่นๆ เราเชื่อว่าบริการนี้จะส่งผลดีในการช่วยให้ประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจโดยรวมดีขึ้น”
บริการใหม่นี้ ยังรองรับมาตรฐาน IEC62443 คือ มาตรฐานเครือข่ายด้านอุตสาหกรรม และระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึงมาตรฐานอุตสาหกรรมชั้นนำอื่นๆ โดยจะส่งแพตช์ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการของผู้จำหน่ายที่ผ่านการทดสอบแล้ว รวมถึงอัพเดตแอนตี้ไวรัสเพื่อการปกป้องเอ็นด์พอยต์ ให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติผ่าน Windows Software Update Server ที่เข้ารหัสและมีการตรวจสอบตัวตนผู้ใช้งาน ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้า ณ ไซต์งาน ทั้งนี้ บริการดังกล่าวจะช่วยให้ลูกค้าติดตั้งแพตช์และซอฟต์แวร์อัพเดตที่ไซต์งานหลายแห่งได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพบนเครือข่ายที่ปลอดภัย อีกทั้งช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการระบบงานหลายระบบที่ใช้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการหลากหลายในเวอร์ชั่นที่ต่างกันได้บนเครือข่ายเดียวกัน “การบำรุงรักษาระบบงานบนไซเบอร์ที่ไม่ถูกวิธี ทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากจากการโจมตีบนไซเบอร์ได้เป็นผลสำเร็จ” มร.เดวิด กล่าว “และในเวลาที่ลูกค้าปรับเปลี่ยนการดำเนินงานไปสู่ยุคของ IIoT หรืออินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ สำหรับอุตสาหกรรม สิ่งจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือการทำให้การรักษาความปลอดภัยบนไซเบอร์เป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้น และใช้เวลาดำเนินการน้อย ซึ่งบริการไซเบอร์ อัพเดตของเราเป็นบริการที่ได้รับการพิสูจน์ว่ารองรับการทำงานสำหรับอนาคตได้จากการประเมินเรื่องการรักษาความปลอดภัยบนไซเบอร์ของลูกค้าของเราหลายแห่ง โดยช่วยให้ลูกค้ามีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามและช่องโหว่ใหม่ล่าสุดได้อย่างทันท่วงที เพราะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย ช่วยลดความเสี่ยงและช่วยให้ลูกค้าปรับปรุงเรื่องของความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และสามารถสร้างรายได้จากการดำเนินธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น บริการ ไซเบอร์ อัพเดตใหม่ ใช้เครือข่ายที่มีความปลอดภัยสูงและรองรับการใช้คลาวด์เซิร์ฟเวอร์อย่างสมบูรณ์ โดยพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ ผ่านบริการให้คำปรึกษาด้านการรักษาความปลอดภัยบนไซเบอร์ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ทั้งนี้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่ ศูนย์ ทรัพยากรด้านการฝึกอบรมและการดูแลรักษา ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค

Go To Lead


เวสเทิร์น ดิจิตอล เปิดตัวโซลิตสเตทไดร์ฟ
เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ปอเรชั่น (เวสเทิร์น ดิจิตอล) (NASDAQ: WDC) เปิดตัวโซลิดสเตทไดรฟ์ (SSD) ประกอบด้วย WD Blue และ WD Green ซึ่งเป็น SSD ไคลเอนต์แบบ SATA แบรนด์แรกของ WD เพื่อมาเสริมทัพตระกูลฮาร์ดไดรฟ์ชั้นนำในอุตสาหกรรมของบริษัทสำหรับเครื่องพีซีและเวิร์กสเตชั่น พร้อมเติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้กับกลุ่มอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของ WD สำหรับการใช้งานแบบเสมือนจริง นี่คือสุดยอดโซลูชั่นสำหรับการสร้างพีซีแบบทำด้วยตนเอง สามารถขยายอายุการใช้งานของพีซีเครื่องปัจจุบัน หรืออัพเกรดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่มีอยู่ โซลิดสเตทไดรฟ์รุ่น WD Blue และ WD Green มอบความเร็วในระดับเกือบสูงสุดของไดรฟ์ SATA พร้อมความทนทานในระดับที่ยอดเยี่ยมที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกัน และยังได้รับการรับรองในห้องปฏิบัติการทดสอบความสมบูรณ์ของฟังก์ชั่นการทำงาน (Functional Integrity Testing (F.I.T.)) ของ WD ซึ่งพิสูจน์ได้จากระยะเวลาในการบูตเครื่องได้อย่างรวดเร็วและความสามารถในการตอบสนองของโปรแกรมที่มากขึ้นกว่าเดิม ผู้ใช้งานจะได้รับประโยชน์จากการผสมผสานระหว่างการจัดเก็บข้อมูลที่เชื่อถือได้ด้วยค่าเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหาย (MTTF) ระดับชั้นนำในอุตสาหกรรมที่สูงถึง 1.75 ล้านชั่วโมง บวกกับการกินไฟที่น้อยลงและความร้อนของเครื่องที่ลดลงเมื่อเทียบกับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ผลิตภัณฑ์ทั้งสองรุ่นมาพร้อมซอฟต์แวร์ WD SSD ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มสมรรถนะของเครื่องได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงการตรวจสอบความจุ นี่คือตัวเลือกที่เยี่ยมยอดสำหรับผู้ที่กำลังมองหาระบบที่สามารถตอบสนองได้ในทันที มีความทนทานในการใช้งาน กินไฟน้อย มีขนาดบางเป็นพิเศษ กะทัดรัดสามารถพกพาได้สะดวก โซลิดสเตทไดรฟ์รุ่น WD Blue และ WD Green คือตัวเลือกที่สามารถตอบโจทย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
Eyal Bek ผู้อำนวยการอาวุโสหน่วยธุรกิจอุปกรณ์ของเวสเทิร์น ดิจิตอลแสดงความเห็นว่า “ในกลุ่มผู้จำหน่ายรายย่อยและผู้บริโภคหลักของ WD มีความต้องการชุดตัวเลือกในการจัดเก็บข้อมูลแบบแฟลชเป็นอย่างมากและแพร่วงกว้าง การขยายตัวของช่องทางจำหน่ายของ WD ทำให้มีความพร้อมในการวางจำหน่าย SSD ของเวสเทิร์น ดิจิตอล เราภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งต่อโซลิดสเตทไดรฟ์รุ่น WD Blue และ WD Green ที่ได้พัฒนาและเปิดตัวเพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้งาน และเราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ทั้งสองรุ่นนี้จะมอบคุณประโยชน์และสนองการใช้งานได้ทันที มอบความน่าเชื่อถือ และระดับความจุที่มีความต้องการในท้องตลาด
โซลิดสเตทไดรฟ์ WD Blue สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาประสิทธิภาพที่มากขึ้นของ SATA โซลิดสเตทไดรฟ์รุ่น WD Blue เป็นตัวเลือกที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานแบบ multitasking (การทำงานหลายชนิดเวลาเดียวกัน) และการใช้งานที่ต้องใช้ทรัพยากรสูงมาก เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่สมบูรณ์แบบอย่างยิ่งสำหรับโน้ตบุ๊คหรือเครื่องพีซีเดสก์ท็อป ทั้งนี้ SSD รุ่น WD Blue จะมีวางจำหน่ายในรุ่นความจุ 250GB, 500GB และ 1TB รวมถึงแบบในเคสทั้งขนาด 2.5 นิ้ว/7 มม. หรือขนาด M.2 2280 (กว้าง 22 มม. ยาว 80 มม.) โซลิดสเตทไดรฟ์รุ่น WD Blue มาพร้อมความเร็วในการอ่านและเขียนอย่างต่อเนื่องสูงสุดถึง 545MB/s และ 525MB/s มีอัตราความคงทนในการใช้งานยาวนานสูงสุดถึง 400 TBW WD Blue SSD จะพร้อมวางจำหน่ายในช่วงสิ้นเดือนตุลาคม 2016 นี้ โดยบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายหลัก
โซลิดสเตทไดรฟ์รุ่น WD Green มอบประสิทธิภาพการทำงานระดับแนวหน้า เป็นตัวเลือกที่เยี่ยมยอดในกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานในทุกวัน จะวางจำหน่ายในรุ่นความจุ 120GB และ 240GB รวมถึงแบบในเคสทั้งขนาด 2.5 นิ้ว/7 มม. หรือขนาด M.2 2280 (กว้าง 22 มม. ยาว 80 มม.) โดย SSD รุ่นนี้กินไฟต่ำมากเป็นพิเศษทำให้ผู้ใช้งานพีซีสามารถทำงานได้ยาวนานมากขึ้นระหว่างที่แบตเตอรี่ชาร์จอยู่ โซลิดสเตทไดรฟ์รุ่น WD Green มาพร้อมกับความเร็วในการอ่านและเขียนอย่างต่อเนื่องสูงสุดถึง 540MB/s และ 405MB/s มอบความคงทนในการใช้งานยาวนานสูงสุดถึง 80 TBW โซลิดสเตทไดรฟ์ WD Green จะวางจำหน่ายในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2016 นี้ โดยผ่านตัวแทนจัดจำหน่ายหลัก คือบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำหรับผลิตภัณฑ์ SSD ทั้งสองรุ่น WD Blue และรุ่น WD Green ให้การรับประกันแบบจำกัดเป็นเวลานาน 3 ปี และ WD ยังมอบบริการกู้คืนข้อมูลฟรีเป็นเวลาหนึ่งปีจาก Kroll Ontrack* ให้กับ SSD ทั้งสองรุ่นนี้อีกด้วย

Go To Lead


IT CLICK
Moto Z series

เลอโนโว ลอนช์สมาร์ทโฟน
Moto Z series บางสุดในโลก
ดีไซน์ตัวเครื่องจากอลูมิเนียม
เกรดเดียวกับที่ใช้ผลิตอากาศยาน
Qualcomm Snapdragon 820
ระบบสแกนลายนิ้วมือ และหน้าจอ
แบบ QHD AMOLED เทคโนโลยี
กล้องไฮเทค รองรับระบบตรวจจับ
การเคลื่อนไหว และระบบ Laser
Auto Focus สมาร์ทโฟนสุดไฮเทค
Go To Top

[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com