Trade
Hot News: อุตฯไฟฟ้า'เร่ง'ปรับตัว ส่งออกลด
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
อุตฯไฟฟ้า'เร่ง'ปรับตัว ส่งออกลด
นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยแนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมว่า ได้ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย สมาคมไทยไอโอที สมาคมนวัตกรรม สมาคมสมองกลฝังตัว สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งกลุ่มความร่วมมือด้านเทคโนโลยียุคใหม่ เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางและสร้างแพลตฟอร์มให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เนื่องจากเทคโนโลยีโลกได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หากไม่เร่งปรับตัวจะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม เห็นได้จากล่าสุดแนวโน้มการส่งออกส่งออกกลุ่มดังกล่าวเริ่มลดลง ตอนนี้อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยังเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ส่งออกเป็นอันดับ 1 ของประเทศ แต่สถานการณ์การส่งออกกลุ่มนี้มีแนวโน้มเริ่มลดลงหรือเรียกว่า สึนามิเทคโนโลยี เห็นได้จากตัวเลขเดือนม.ค. – เม.ย. เริ่มลดลง เช่น อิเล็กทรอนิกส์ มีมูลค่าส่งออก 347,156 ล้านบาท ลดลง 11.29 % เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ ส่วนประกอบ ขยายตัว 20.24 % แผงสวิตช์ แผงควบคุมกระแสไฟฟ้าฯ ขยายตัว 9.11 % หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ ขยายตัว 11.45 % จากภาวะตลาดโลกที่ชะลอตัว จากผลกระทบสงครามการค้าสหรัฐ – จีน และความไม่แน่นอนในการสั่งซื้อของตลาดโลก จึงต้องเร่งรวมตัวกันเพื่อทำให้อุตสาหกรรมดังกล่าวขยายตัวอย่างยั่งยืน หากได้แนวทางต่างๆแล้ว จะเริ่มถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าต่อไป
นอกจากนี้จะกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ เช่น ยุทธศาสตร์เครื่องใช้ไฟฟ้า เน้นการออกแบบรูปลักษณ์สินค้า และปรับวิธีการใช้งานให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงพัฒนาให้สินค้าประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น,ยุทธศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ เน้นพัฒนากระบวนการผลิตให้มีความทันสมัยด้วยการนำเทคโนโลยีอัตโนมัติมาใช้มากขึ้น เพิ่มศักยภาพด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมถึงส่งเสริมให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น อุปกรณ์เซ็นเซอร์ , ยุทธศาสตร์ไฟฟ้ากำลัง ทิศทางการพัฒนาจะมีแนวโน้มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมากขึ้น หากมองแยกแต่ละตลาดส่งออกหลักเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ จีน ลดลง 13.88 % , เวียดนาม ลดลง 7.49 %ญี่ปุ่น ขยายตัว 21.92 % , สหรัฐฯ ขยายตัว 13.74% ขณะที่ตลาดส่งออกหลักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ สหรัฐฯ ลดลง 10.97 % ฮ่องกง ลดลง 13.33 %, ญี่ปุ่น ขยายตัว 2.54 % และจีน ลดลง 21.48 % โดยแนวทางการบูรณาการความร่วมมือ จะร่วมกันระหว่างดีไซเนอร์ โปรแกรมเมอร์ และนักการตลาด เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยต้องสนับสนุนเพิ่มจำนวนสตาร์ทอัพ รวมทั้งต้องพัฒนาดาต้า เซ็นเตอร์ พัฒนาระบบการเก็บข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้งานและอุตสาหกรรม สร้างระบบการเก็บข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว และวิเคราะห์ข้อมูลให้แม่นยำ และต้องสร้างอินโนเวทีฟ แลป

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com