Trade
Hot News: การค้าไทย-อินเดีย
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
การค้าไทย-อินเดีย
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมเห็นชอบเอกสารเจตนารมณ์ร่วมในการประชุม คณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย-อินเดีย ครั้งที่ 8 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 ต.ค.นี้ ณ ประเทศอินเดีย โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้ลงนาม แบ่งเป็น 8 ด้าน ด้าน ดังนี้
1. ด้านการเมือง ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนการเยือน ระดับสูงระหว่างกัน ชุดนายกรัฐมนตรีอินเดียจะเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในช่วงปลายปี 2562 หรือครึ่งปีแรกของปี 2563
2.ด้านการทหารและความมั่นคง โดยเห็นพ้องให้ใช้ความร่วมมือว่าด้วย ความร่วมมือทางทหาร รายการประชุมหารือ ด้านการทหารไทย-อินเดีย เน้นย้ำถึงความพร้อมที่จะทำงานร่วมกันเช่นดูแลความมั่นคงทางทะเล การลักลอบขนยาเสพติด การค้าอาวุธ และการละเมิดลิขสิทธิ์
3. ด้านเศรษฐกิจและการค้า ซึ่งทั้งสองฝ่ายยินดีที่มีการฟื้นการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย-อินเดีย โดยไทยจะเน้นในการสนับสนุนให้ภาคธุรกิจของอินเดียเข้ามาลงทุนในไทยโดยเฉพาะโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี)
4. ความเชื่อมโยงระหว่างไทยกับอินเดีย เดินหน้าโครงการถนน 3 ฝ่าย ฝ่าย อินเดีย เมียนมา ไทย และความตกลงยานยนต์สามฝ่ายให้แล้วเสร็จ ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงการค้าทางทะเลระหว่างการ ตามแผนแม่บทด้านความเชื่อมโยงของความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือจากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจด้วย
5.ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจะส่งเสริมงานวิจัยร่วมกัน รวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการในสาขาที่สนใจ เช่น วิทยาศาสตร์การเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ หรือเทคโนโลยีอวกาศ เป็นต้น
6. ด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการศึกษา ซึ่งเป็นการร่วมกันอยู่แล้ว และไทยจะได้แสดงการขอบคุณที่มีการขยายทุนการศึกษาระดับปริญาตรีและเอก ให้กับนักศึกษาไทย
7.ด้านกงสุล โดยจะจัดให้มีคณะทำงานร่วมเฉพาะกิจด้านการตรวจตราและการกงสุลไทย-อินเดีย อย่างสม่ำเสมอ และ
8.ด้านภูมิภาคและพหุภาคี อินเดียได้แสดงความชื่นชมต่อบทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียน และสนใจสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน 2025 , ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง และความเป็นหุ้นส่วนด้านการพัฒนาระหว่างอิเดียกับความร่วมมือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com